VOADY LOGO PINK

VOADYS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi, Voady AB, värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Voady tillhandahåller en bokningstjänst som förmedlar information mellan dig som bokar (kund) och den frisörsalong som du bokar en tjänst hos (salongen). Voady är i detta avseende personuppgiftsbiträde och den salong som tillhandahåller den slutliga tjänsten personuppgiftsansvarig. Voady får i detta avseende inte behandla personuppgifter på annat sätt än vad den personuppgiftsansvariga salongen bestämmer. För information om kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och behandling av dina personuppgifter när du använder bokningstjänsten utan att ha ett konto hos Voady eller när du lämnar information direkt till din salong utan att ha ett konto hos Voady rekommenderar vi att du vänder dig till den salong som du bokat en tjänst hos. 

Voady tillhandahåller också en möjlighet att skapa ett eget Voady-konto genom vilket du kan boka tjänster hos anslutna salonger, ladda upp bilder på frisyrer och liknande. Om du väljer att skapa ett konto hos Voady ingår du ett avtal med Voady. Voady AB med org.nr. 559161-1834 och adress storgatan 12, 852 30 Sundsvall, ansvarar då för de personuppgifter som behandlas om dig när du skapar ett konto hos Voady och använder detsamma. Gör du en bokning hos en enskild salong via ditt Voady-konto eller direkt hos en salong som är ansluten till Voady och du har ett Voady-konto har Voady respektive salongen vardera ett självständigt personuppgiftsansvar avseende bokningsuppgifterna som lämnas vid bokningen och din bokningshistorik hos salongen. 

Via tjänsten Voady Pay kan anslutna salonger erbjuda dig som kund att utföra betalningar inom ramen för Voadys system och via betaltjänstleverantören Adyen, exempelvis då du som kund betalar med kort i salongens betaltjänstterminal eller då du väljer betalning via Klarna. Voady är i dessa fall i vissa delar personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med betalningstransaktioner. 

Voady behandlar också som personuppgiftsansvarig uppgifter om företrädare eller kontaktpersoner för salonger eller andra samarbetspartners som har ingått eller avser att ingå avtal med Voady. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur Voady behandlar dina personuppgifter när du skapar och har ett konto hos oss och gör bokningar via det, när du betalar via Voady Pay eller när du är företrädare eller kontaktperson för en part som har ingått eller avser att ingå avtal med Voady, vad vi använder personuppgifterna till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vilken typ av personuppgifter samlar Voady in?

Personuppgifter som du tillhandahåller själv

Voady samlar in uppgifter som du ger till oss. När du bokar en tjänst blir du ombedd att lämna uppgifter om namn, telefonnummer, e-postadress, hårlängd och hårtyp. Om du vill kan du även välja att lämna uppgifter om särskilda önskemål såsom bilder på önskat resultat eller lägga till meddelande som skickas till salongen där bokningen görs såsom exempelvis önskemål om tyst klippning, håröm, allergisk etc. Voady samlar också in uppgifter som du lämnar för att skapa ett konto, såsom exempelvis ditt lösenord, användarnamn, kundnummer och när kontot är registrerat.

Voady samlar också in uppgifter som du i egenskap av företrädare eller kontaktperson för en salong eller annan samarbetspart själv lämnar till oss i syfte att ingå eller administrera ett avtal med den salong eller samarbetspart du företräder.

Personuppgifter som du ger oss om andra

För det fall att du gör en bokning till någon annan, tillexempel en familjemedlem, får Voady del av de uppgifter du anger om denne. Notera att det är ditt eget ansvar att säkerställa att den berörda personen eller personerna, vars personuppgifter du lämnat till oss, är medvetna om detta samt är informerade om och godkänner användandet av deras information. För att använda Voadys tjänster måste du vara över 18 år. För barn under 18 år är det bara tillåtet att använda våra tjänster om förälder eller vårdnadshavare lämnat sitt samtycke till det. För det fall att det framkommer att våra tjänster används eller information lämnats om ett barn under 18 år utan godkännande från förälder eller vårdnadshavare förbehåller sig Voady rätten att radera den informationen.

Voady kan också samla in uppgifter som du i egenskap av företrädare eller kontaktperson för en salong eller annan samarbetspart lämnar till oss om någon annan på samma arbetsplats i syfte att ingå eller administrera ett avtal med den salong eller samarbetspart du företräder eller är kontaktperson för. Notera att det är ditt ansvar att säkerställa att den berörda personen eller personerna, vars personuppgifter du lämnat till oss, är medvetna om detta samt är informerade om användandet av deras information.

Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

Viss information kan Voady samla in automatiskt när du använder vår bokningstjänst och hanterar ditt konto hos oss eller annars kommunicerar med oss eller nyttjar våra tjänster. Det kan exempelvis avse din IP-adress, tid och datum för när tjänsten användes eller information om hårdvara, mjukvara, webbläsare och operativsystem.  

Personuppgifter som vi får från andra källor

När du besöker en salong som är ansluten till Voady för en behandling så kan följande uppgifter sparas om dig av salongen i Voadys affärssystem beroende på vilken behandling som ska utföras.

-Recept på hårfärg, klippteknik och produkt som används vid behandlingen. Dessa uppgifter tillhör alltid salongen men i det fall salongen tillåter kan dessa delas med dig, om du väljer det, i sin tur delas vidare av dig till annan salong. 

-Bokningshistorik; Kommande bokningar, genomförda bokningar, avbokade tider, uteblivet besök, reklamerad vara eller tjänst.

-Loggbok; T ex uppgifter om dig som är av vikt för behandlingen såsom allergi, svårblekt hår, skadat hår, metaller osv som salongen själv lägger in. 

För dessa uppgifter är salongen du lämnat uppgifterna till personuppgiftsansvarig och Voady personuppgiftsbiträde, förutom vad avser bokningshistoriken där Voady även har ett självständigt personuppgiftsansvar förutsatt att du har ett Voady-konto. Det innebär att Voady förutom de bokningar som görs via Voady-kontot även får del av de bokningsuppgifter som salongen själva lägger in i Voady-systemet och hanterar dem för att kunna låta dig se din bokningshistorik via ditt Voady-konto.

När du genomför en betalning via Voady Pay kan Voady komma att behandla de uppgifter som du lämnat till salong eller betaltjänstleverantör för att genomföra betalningen.

I syfte att ingå eller administrera ett avtal för en salong eller samarbetspart där du är kontaktperson eller företrädare kan Voady också själv komma att eftersöka uppgifter från exempelvis offentliga register.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Voady behandlar dina personuppgifter för att:

  1. Hantera dina bokningar: Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera din bokning hos en salong som är ansluten till Voady och som du vill boka en tjänst hos. Det kan innefatta att vi skickar bekräftelse, uppdateringar och påminnelser om din bokning. Vi använder även uppgifterna för att kunna tillhandahålla dig uppgifter om dina bokningar i ditt Voady-konto.
  2. Tillhandahålla och hantera ditt konto: Voady-användare kan skapa ett konto hos Voady. Vi använder den information du ger oss eller läggs in i Voady-systemet via din salong avseende din bokningshistorik för att administrera kontot vilket gör det möjligt för dig att bl.a. logga in på kontot, hantera dina bokningar, se bokningshistorik, enklare göra framtida bokningar och ändra dina personliga inställningar. Läs mer om villkoren för registrering av ett Voady-konto i ”Allmänna villkor för Kunds användade av Voady-konto och Voadys bokningstjänst”.
  3. Kommunicera med dig: Voady använder personuppgifter som du lämnat när du skapat ett konto hos oss för att kommunicera med dig, exempelvis för att besvara och utreda frågor du ställer till oss eller för att ge teknisk support.
  4. Förbättra våra tjänster: Voady använder personuppgifter som du lämnat när du skapat ett konto hos oss för att optimera våra tjänster och vår användarvänlighet samt anpassa vår tjänst efter dina behov. Voady strävar efter att endast använda pseudonymiserad data för sådana analytiska behov. 
  5. Juridiska skäl: Voady kan behöva använda dina personuppgifter för att tillse att villkoren för Voady-kontot ,Voady Pay och tillämplig lagstiftning efterlevs samt förhindra missbruk.
  6. Skicka dig direkt marknadsföring: Om du har lämnat oss ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig samt för att anpassa denna efter dig och dina preferenser. 
  7. Hantera frågor kopplat till dina betalningar med Voady Pay: Voady kan behöva behandla dina personuppgifter för att lämna support i samband med transaktioner, hantera konfigurering, inställningar och instruktioner i samband med betalningar samt utföra bedrägerikontroller kopplat till din betalning av tjänster och produkter till salongen.
  8. Ingå och administrera avtal med en juridisk person där du är företrädare och/eller kontaktperson. 

Det är frivilligt att lämna ut dina personuppgifter till oss. Du bör dock vara medveten om att vissa tjänster kräver insamling av en viss typ av information för att kunna erbjudas. Till exempel kan vi inte hantera dina bokningar eller tillhandahålla ett Voady-konto till dig om vi inte samlar in ditt namn och dina kontaktuppgifter. Användande av Voady Pay för betalningar kräver också att efterfrågad information lämnas för en transaktion överhuvudtaget ska kunna genomföras.

Vilket stöd har vi för behandlingen?

För att hantera dina bokningar och hantera ditt konto (punkt a-b ovan) grundar Voady sin rätt att använda dina personuppgifter på att en sådan hantering är nödvändig för att du ska kunna ingå avtal om att ha ett konto hos Voady och för att Voady ska kunna tillhandahålla utlovade tjänster relaterat till ditt Voady-konto. För det fall att du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan inte Voady administrera din bokning eller ditt konto.

När det gäller kommunikation och förbättrande av våra tjänster samt juridiska skäl och ingående och administrering av avtal (punkt c-e samt h ovan) grundar Voady sin rätt på sitt berättigade kommersiella affärsintresse av att tillhandahålla våra tjänster, att förebygga bedrägeri och att förbättra våra tjänster. Vid användandet av personuppgifter för att tjäna Voady eller en tredje parts legitima intressen, kommer Voady alltid att balansera dina rättigheter och intressen av att skydda dina personuppgifter mot Voadys rättigheter och intressen eller tredje parts rättigheter och intressen. 

För att hantera frågor som beskrivs under juridiska skäl (punkt e) ovan är grunden för hanteringen även Voadys fullgörande av sina lagliga skyldigheter.

När det gäller direkt marknadsföring (punkt f) ovan är den lagliga grunden att du lämnat ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det påverkar dock inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som har skett fram till den tidpunkt då du återkallade ditt samtycke.

För att hantera dina betalningar (punkt g) ovan grundar Voady sin rätt att använda dina personuppgifter på att en sådan behandling är nödvändig för att du ska kunna betala för dina varor eller tjänster/använda Voady Pay enligt avtal med Voady eller att Voady har ett berättigat kommersiellt intresse att behandla personuppgifterna för (i) att fullgöra avtal med salong som du har avtal med eller (2) fullgöra avtal med betaltjänstleverantör samt Voadys fullgörande av sina lagliga skyldigheter.

Om du vill invända mot den behandling som beskrivs ovan och det inte finns någon möjlighet att, så långt det går, på egen hand välja bort denna (exempelvis i dina kontoinställningar), så kontakta gärna Voady via e-post gdpr@voady.se. Se även mer information under rubriken ”Vilka rättigheter har du?” nedan.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Voady kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra produkter och tjänster. Mottagarna av personuppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden till Voady, vilka behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Exempel på ett sådant personuppgiftsbiträde är Voadys driftsleverantör. 

Mottagarna av personuppgifterna kan också vara självständigt personuppgiftsansvariga. För att kunna slutföra din bokning av en tjänst delar vi relevanta bokningsuppgifter med den salong du valt. Beroende på vilken tjänst du bokat kan det röra sig om ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter om ditt hår eller andra val du angivit i samband med bokningen. Salongen som mottar uppgifterna i anledning av en bokning har ett eget personuppgiftsansvar i förhållande till dig, salongen ansvarar alltså självständigt för behandlingen av dina personuppgifter som de fått del av då de har en avtalsrelation med dig som kund till salongen.

Om du som kund via din personliga sida via ditt Voady-konto väljer att boka en behandling hos en ny salong kommer du i och med bokningen dela dina uppgifter med den nya salongen. Vid genomförd bokning får du ett bekräftelsemejl och i och med detta får även den nya salongen tillgång till dina uppgifter. Vid bokning av behandling hos en ny salong vid fysiskt besök, e-post eller telefon godtar du att salongen kan få del av dina kontaktuppgifter i Voady via sökning på ditt telefonnummer, om salongen är ansluten till Voady och du har ett Voady-konto.

Vid användande av Voady-Pay kan vi dela dina uppgifter med exempelvis betaltjänstleverantör och den salong du går till, i den mån sådan delning är nödvändig för att fullgöra eller utföra transaktioner som du har begärt eller lämnat tillåtelse till. Vissa tjänsteleverantörer, exempelvis betaltjänstleverantörer, behandlar i vissa delar dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga och deras behandling omfattas i sådana fall av deras egna integritetspolicys. 

Voady kan också komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Voady ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras hos Voady och Voadys driftsleverantör inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i samband med betalningar via Voady Pay lagras hos den betaltjänstleverantör som Voady och din salong gemensamt samarbetar med. För det fall att Voady behöver dela dina personuppgifter med en leverantör eller samarbetspartner utanför EU/EES kommer Voady att vidta de åtgärder som krävs för att överföringen och hanteringen av personuppgifterna sker säkert och i enligt med dataskyddsförordningens krav för adekvat skyddsnivå. 

Hur skyddar vi din data?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har Voady vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. 

Hur länge vi sparar dina uppgifter?

Voady kommer att lagra dina personrelaterade data så länge som det krävs för de ändamål som nämns i denna personuppgiftspolicy. I de fall där vi är personuppgiftsbiträde lagrar vi dina personuppgifter i enlighet med de riktlinjer som den personuppgiftsansvariga salongen lämnar till oss.

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet om kundkonto med dig är aktivt och under en skälig tid därefter. Personuppgifter som behandlas i samband med betalningar med Voady Pay sparas så länge som krävs för att vi eller den salong som vi samarbetar med ska kunna fullgöra avtalet med dig, inklusive för att uppfylla leverans- och garantiåtaganden, eller när så krävs enligt avtal med betaltjänstleverantör. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter efter avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det finns ett pågående ärende eller bokning, när det krävs enligt lag (exempelvis så sparar vi sådant underlag som utgör räkenskapsinformation under sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades) eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. 

När det gäller uppgifter som sparas för direkt marknadsföring så sparas de tills du återkallar ditt samtycke eller (om du inte återkallar ditt samtycke) efter en period om 12 månader då vi inte har kommunicerat med dig. Dokumentationen av ditt samtycke kommer dock att sparas i upp till fem år efter det att ditt samtycke återkallats.

Tillämpning av och uppdateringar av denna personuppgiftspolicy

Den senaste versionen av Voadys personuppgiftspolicy finns alltid tillgänglig i samband med att du bokar via Voadys bokningssystem, loggar in på ditt Voady-konto eller betalar via Voady Pay. Voady kan komma att uppdatera policyn från tid till annan och du kommer då att informeras om det i samband med att du loggar in på ditt konto eller använder våra tjänster. Vid större förändringar kan vi även komma att informera dig via e-post. 

Du kan alltid avsluta ditt Voady-konto när du vill. 

Vilka rättigheter har du?

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på gdpr@voady.com. Där salongen du bokat tjänster vid är personuppgiftsansvarig eller gemensamt personuppgiftsansvarig med oss kan du vända du dig direkt till den berörda salongen för frågor om deras hantering av personuppgifterna. Vi kommer att på din begäran eller eget initiativ exempelvis rätta, begränsa hanteringen av, radera eller komplettera uppgifterna om de är felaktiga eller missvisande.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

Rätt att begära information

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 

Rätt att begära rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

Rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det finns alltid en rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har alltid rätt att återkalla det samtycke du har givit oss att behandla dina personuppgifter. Det kan du göra genom att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som framgår längst ner i detta dokument. 

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av ditt tidigare meddelande samtycke och fram till tidpunkten för ditt återkallande. Om du återkallar ditt samtycke får återkallelsen verkan från och med den tidpunkt då vi tar emot den. 

Rätt att flytta dina uppgifter – dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.

Rätt att framföra klagomål mot vår behandling

Har du synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndighetens om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se

Hur får du kontakt med oss?

Du kan när som helst kontakta Voady AB, org. nr. 559161-1834, genom att skriva till oss via post på adressen Voady AB, Storgatan 12, 852 30 Sundsvall eller genom e-post på gdpr@voady.se om du vill använda dina rättigheter eller har frågor om vår behandling av personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på www.voady.se

 

Information om webbplatsen, Cookies och Nyhetsbrev

Enhets- och åtkomstdata

Vid varje åtkomst till våra servrar och databaser genereras enhets- och åtkomstdata som loggas in i så kallade serverloggfiler. IP-adressen som finns i dessa kommer kortfristigt att anonymiseras i slutet av respektive åtkomst, så fort lagringen inte längre är nödvändig för att upprätthålla funktionsdugligheten på respektive webbplats.

Såvida det är tillgängligt och aktiverat på din enhet registrerar vi också ett enhetsspecifikt identifieringsnummer (t.ex. ett så kallat "Reklam-ID", om du använder en Android-enhet respektive "Ad-ID", om du använder en Apple-enhet). Denna enhetsidentifiering tilldelas av tillverkaren av enhetens operativsystem och kan läsas och användas av webbplatser och appar för att presentera innehåll på grundval av dina användarvanor. Om du inte vill detta kan du när som helst inaktivera det i enhetens webbläsarinställningar eller systeminställningar.

Inloggning

För användare som registrerar sig för ett kundkonto eller en annan tjänst installerar vi en lösenordskyddad personlig åtkomst. Om du inte loggar ut efter det att du har loggat in med dina inloggningsuppgifter, kommer du automatiskt att stanna kvar inloggad för de flesta av våra tjänster. Beroende på typ av tjänst används för detta ändamål en cookie eller en liknande teknik. Den här funktionen ger dig möjligheten att använda en del av våra tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång.

Information om cookies

Våra webbplatser använder cookies. Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att besöka Voady. Vi vill dock påpeka att våra webbplatser eventuellt endast har begränsade funktioner om du inte accepterar cookies. I din webbläsare kan du ställa in att en lagring av cookies endast accepteras när du godkänner det.

Kontakta oss